Outlook Web App
@tat.or.th
Show password

Log in ด้วย AD.Account ชื่อ.นามสกุล 4 ตัวแรก
เรียน ผู้ใช้งานระบบ
    เนื่องจากมีการระบาดของ spam mail ในกลุ่มผู้ใช้ Account กลาง/หน่วยงาน/สำนักงาน เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดของ spam mail ขอให้ผู้ใช้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ Account กลาง/หน่วยงาน/สำนักงาน เปลี่ยนรหัสผ่าน (password) โดยทันที
ติดต่อสอบถามโทร. 2814,2819,2823,2824
โปรดระวัง !!! โปรดระวังการเปิดเอกสารแนบอีเมล์จากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
หรือควรตรวจสอบกับผู้ส่งก่อนว่าได้ส่งอีเมล์ฉบับนั้นจริง

ประกาศ !!! วิธีการเปลี่ยน Password

แนะนำการใช้งาน แนะนำการใช้งานเบื้องต้น
การติดตั้ง TAT Mail สำหรับโปรแกรม MS Outlook
การติดตั้ง TAT Mail สำหรับ iOS,iPhone,iPad
การติดตั้ง TAT Mail สำหรับ Smart Phone Android

เทคนิคการใช้งาน การตรวจสอบเนื้อที่ของกล่องจดหมาย
การลบเมล์และการกู้คืน
การเปิดอ่านเนื้อหาที่ถูกซ่อน
การใส่อีเมล์ผู้รับ (ถึง:, To:)
การสร้างและส่งเมล์แบบกลุ่ม
การแนบไฟล์
(รองรับการแนบไฟล์ขนาดสูงสุด 25 MB)

การสั่งพิมพ์เมล์
การตั้ง Auto Forward Mail
การร้องขอข้อความตอบรับการส่งและการเปิดอ่าน
วิธีการเปิด/ปิด การรวมกลุ่มอีเมล์โต้ตอบ Conversation View